Cho hàm số \(f(x)=\sqrt{x-x^{2}}\) xác định trên tập \(D=[0 ; 1]\). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A.

Hàm số \(f(x)\) có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất trên \(D\).

B.

Hàm số \(f(x)\) có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất trên \(D\).

C.

Hàm số \(f(x)\) có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất trên \(D\).

D.

Hàm số \(f(x)\) không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên \(D\).

Giải thích:

Ta có \(f(x)=\sqrt{x-x^{2}} \Rightarrow f^{\prime}(x)=\frac{1-2 x}{2 \sqrt{x-x^{2}}} ; f^{\prime}(x)=0 \Leftrightarrow x=\frac{1}{2} \in[0 ; 1]\)

Ta có \(f(0)=0 ; f(1)=0 ; f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\)

Vậy \(\max _{[0,1]} y=\frac{1}{2}\) khi \(x=\frac{1}{2}, \min _{[, 1]} y=0\) khi \(\left[\begin{array}{l}x=0 \\ x=1\end{array}\right.\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngô Sĩ Liên - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Giang - MĐ 6851