Cho \(\triangle \mathrm{ABC}\) vuông tại \(\mathrm{A}\), có \(\mathrm{AB}=3 \mathrm{~cm}, \mathrm{AC}=4 \mathrm{~cm}\)

\(\mathrm{c} ) \mathrm{Gọi} \mathrm{F}\) là giao điểm \(\mathrm{ED}\)\(\mathrm{BA}\). Chứng minh : \(\triangle \mathrm{DFC}\) cân tại \(\mathrm{D}\)

Giải thích:

Screenshot 2024-06-22 134940.png

\(\mathrm{c} )\) Chứng minh : \(\triangle \mathrm{DFC}\) cân tại \(\mathrm{D}\).

\(\begin{array}{l}\mathrm{c} / \mathrm{m}: \Delta \mathrm{DAF}=\Delta \mathrm{DEC}(\mathrm{g}-\mathrm{c}-\mathrm{g}) \\\Rightarrow \mathrm{DF}=\mathrm{DC}+\mathrm{KL}\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Lê Minh Xuân - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - H. Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6676