Họ nguyên hàm của hàm số \(f(x)=\frac{1}{4 x-3}\)

A.

\(\frac{1}{4} \ln |4 x-3|+C\).

B.

\(\ln |4 x-3|+C\).

C.

\(\frac{1}{4} \ln (4 x-3)+C\).

D.

\(\ln (4 x-3)+C\).

Giải thích:

Áp dụng công thức \(\int \frac{1}{a x+b} \mathrm{~d} x=\frac{1}{a} \ln |a x+b|+C\)

Ta có \(\int f(x) \mathrm{d} x=\int \frac{1}{4 x-3} d x=\frac{1}{4} \ln |4 x-3|+C\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Tp. Cần Thơ - MĐ 5518