Một vật chuyển động theo quy luật \(s=-\frac{1}{3} t^{3}+6 t^{2}\), với \(t\) (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và \(s\) (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động tại thời điểm \(t\) bằng bao nhiêu giây thì vật tốc của vật đạt giá trị lớn nhất?

A.

\(t=6\).

B.

\(t=5\).

C.

\(t=3\).

D.

\(t=10\).

Giải thích:

Ta có: \(v(t)=s^{\prime}(t)=-t^{2}+12 t=36-(t-6)^{2} \leq 36\)

Vậy: \(\max _{[0 ; 10]} v(t)=36\), đạt được \(\Leftrightarrow t=6\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lý Thái Tổ - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6839