Thể tích của khối lập phương cạnh \(3 \mathrm{~cm}\) bằng

A.

\(27 \mathrm{~cm}^{3}\).

B.

\(9 \mathrm{~cm}^{2}\).

C.

\(18 \mathrm{~cm}^{2}\).

D.

\(15 \mathrm{~cm}^{3}\).

Giải thích:

Ta có thể tích của khối lập phương \(V=a^{3}=3^{3}=27 \mathrm{~cm}^{3}\) với \(a\) là độ dài cạnh của khối lập phương

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Trần Phú - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6621