Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn nghịch biến trên tập xác định của nó?

A.

\(y=\left(\frac{1}{2}\right)^{2}\)

B.

\(y=2^{x}\)

C.

\(y=\left(\frac{2}{3}\right)^{x}\)

D.

\(y=\log x\)

Giải thích:

Xét hàm số mũ \(y=\left(\frac{2}{3}\right)^{x}\)\(0\lt \frac{2}{3}\lt 1\) nên hàm số trên nghịch biến trên tập xác định của nó.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611