Cho số phức \(z=3-2 i\). Tìm phần ảo của số phức \(w=(1+2 i) z\).

A.

-4.

B.

4.

C.

\(4 i\).

D.

7.

Giải thích:

Ta có: \(w=(1+2 i) z=(1+2 i)(3-2 i)=7+4 i\).

Suy ra phần ảo của \(w\) là 4.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Bạc Liêu - MĐ 6949