Tâp nghiệm của bất phương trình \(4^{x}+2^{x+2}-12\gt 0\)

A.

\([0 ;+\infty)\).

B.

\((0 ;+\infty)\).

C.

\((1 ;+\infty)\).

D.

\([1 ;+\infty)\).

Giải thích:

Phương trình \(4^{x}+2^{x+2}-12>0 \Leftrightarrow 4^{x}+4.2^{x}-12>0\)

\(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2^{x}\lt -6 \\2^{x}>2\end{array} \Leftrightarrow 2^{x}>2 \Leftrightarrow x>1\right. \text {. }\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Vĩnh Định - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6798