Có bao nhiêu cách chọn ra hai học sinh gồm cả nam và nữ từ nhóm 10 học sinh gồm 4 nam và 6 nữ?

A.

\(C_{10}^{2}\).

B.

\(A_{10}^{2}\).

C.

\(C_{4}^{1}+C_{6}^{2}\).

D.

\(C_{4}^{1} \cdot C_{6}^{2}\).

Giải thích:

+ Chọn học sinh nam có: \(C_{4}^{1}\) cách

+ Chọn học sinh nữ có: \(C_{6}^{1}\) cách

Theo quy tắc nhân để chọn hai học sinh gồm cả nam và nữ có: \(C_{4}^{1} . C_{6}^{2}\) cách.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Nam Định - MĐ 6357