Tính giá trị \(\mathrm{x}\), biết:

b) \(|1-x|-\frac{1}{6}=\left(\frac{2}{3}\right)^{2}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}|1-x|-\frac{1}{6}=\left(\frac{2}{3}\right)^{2} \\|1-x|=\frac{4}{9}+\frac{1}{6} \\|1-x|=\frac{11}{18} \\1-x=\frac{11}{18} \text { hoặc } 1-x=-\frac{11}{18} \\\hline\end{array}\)

Tính được \(x=\frac{7}{18}\) hoặc \(x=\frac{29}{18}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6770