Cho số tự nhiên \(\mathrm{M}=\overline{\mathrm{ab}}\)

Biết a là số nguyên tố lớn nhất có một chữ số, b là số nguyên tố chẵn.

Tìm tập hợp tất cả các số tự nhiên \(\mathrm{x}\) là ước của \(\mathrm{M}\) và là hợp số.

Giải thích:

\(\mathrm{a}\) là số nguyên tố lớn nhất có một chữ số nên \(\mathrm{a}=7\)

\(\mathrm{b}\) là số nguyên tố chẵn nên \(\mathrm{b}=2\)

Vậy \(\mathrm{M}=72\)

\(\text Ư(72)=\{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36 ; 72\}\)

\(\mathrm{x}\) là ước của \(\mathrm{M}\)\(\mathbf{x}\) là hợp số nên \(\mathrm{x} \in\{4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36 ; 72\}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6318