Cho hàm số \(f(x)\)\(f(2)=f(-2)=0\) và bảng xét dấu của đạo hàm như sau

Hàm số \(y=(f(3-x))^{2}\) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/368e2c84ca9fff7ac0efdddc2f0a61d4.PNG

A.

\((2 ; 5)\)

B.

\((1 ;+x)\)

C.

\((-2 ;-1)\)

D.

\((1 ; 2)\)

Giải thích:

Phương pháp

+) Dùng công thức đạo hàm hàm hợp tính \(g^{\prime}(x)\) với \(y=g(x)=(f(3-x))^{2}\)

\(+)\) Hàm số \(y=g(x)\) nghịch biến trên \((a ; b) \Leftrightarrow g^{\prime}(x) \leq 0 \forall x \in(a ; b)\) và bằng 0 tại hữu hạn điểm.

Cách giải

Dựa vào bảng xét dấu \(f^{\prime}(x)\) ta suy ra BBT của hàm số \(y=f(x)\) như sau:

Capture14.PNG
\(\Rightarrow f(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}\)

Đặt \(y=g(x)=(f(3-x))^{2} \Rightarrow g^{\prime}(x)=-2 f(3-x) \cdot f^{\prime}(3-x) \leq 0\).

Với \(x=4 \Rightarrow g^{\prime}(4)=-2 f(-1) f^{\prime}(-1)\lt 0 \Rightarrow\) Loại đáp án \(\mathrm{C}\)\(\mathrm{D}\).

Với \(x=4 \Rightarrow g^{\prime}(6)=-2 f(-3) f^{\prime}(-3)\gt 0 \Rightarrow\) Loại đáp án B.

Câu hỏi này nằm trong:

Trường THPT Hàm Rồng - Đề thi thử THPT (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 7025