Trong không gian \(O x y z\), mă̆t phẳng \((P): x+2 y+3 z-5=0\) có một véc-tơ pháp tuyến là

A.

\(\overrightarrow{n_{3}}=(-1 ; 2 ; 3)\).

B.

\(\overrightarrow{n_{1}}=(3 ; 2 ; 1)\).

C.

\(\vec{n}_{4}=(1 ; 2 ;-3)\).

D.

\(\overrightarrow{n_{2}}=(1 ; 2 ; 3)\).

Giải thích:

Mặt phẳng \((P): x+2 y+3 z-5=0\) có một véc-tơ pháp tuyến là \(\overrightarrow{n_{2}}=(1 ; 2 ; 3)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lê Hồng Phong - Đề thi thử THPTQG Lần 4 (CT) 18-19 - Thanh Hóa- MĐ 6930