Muốn gây đột biến gen thì tác động vào giai đoạn nào của chu kì tế bào sẽ đạt hiệu quả cao nhất? Vì sao?

Giải thích:

Muốn gây đột biến gen, cần tác động vào pha S của kì trung gian vì pha S là giai đoạn tổng hợp ADN và nhân đôi NST.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6022