b) Trong mặt phẳng hệ tọa độ \(O x y\), cho tam giác \(A B C\) với \(B(1 ;-2), C(-2 ;-11)\). Gọi \(M, N\) là các điểm thỏa mãn \(\overrightarrow{A B}=3 \overrightarrow{A M}, \overrightarrow{A C}=3 \overrightarrow{A N}\). Hãy tìm tọa độ của véctơ \(\overrightarrow{M N}\).

Giải thích:

b) \(\overrightarrow{B C}=\overrightarrow{A C}-\overrightarrow{A B}=3 \overrightarrow{A N}-3 \overrightarrow{A M}=3(\overrightarrow{A N}-\overrightarrow{A M})=3 \overrightarrow{M N} \Rightarrow \overrightarrow{M N}=\frac{1}{3} \overrightarrow{B C}\)

\(\overrightarrow{B C}=(-3 ;-9)\) nên \(\overrightarrow{M N}=(-1 ;-3)\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thạch Thành 1 - Đề thi giữa kì 2 (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 6637