Tình huống: Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động trở thành hàng hóa. Cho nên, người nào không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất sẽ bị đào thải và thất nghiệp trở thành tất yếu. Vì vậy nhà nước không cần can thiệp vào vấn đề việc làm mà tự nó sẽ điều tiết theo quy luật của kinh tế thị trường.

b/ Hãy cho biết mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra.

Giải thích:

- Mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm:
Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.
Phát triển nguồn nhân lực.
Mở rộng thị trường lao động.
Giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lạc Long Quân - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Tp. Bến Tre - Bến Tre - MĐ 6581