Tính giá trị \(\mathrm{x}\), biết:

a) \(\frac{3}{2} \cdot x+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\frac{3}{2} \cdot x+\frac{1}{2}=\frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} x=\frac{5}{2}-\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} x=2 \\ x=2: \frac{3}{2}=2 \cdot \frac{2}{3}=\frac{4}{3} .\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6770