Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y=\frac{1-x}{2 x+1}\)

A.

\(x=\frac{1}{2}\).

B.

\(x=-\frac{1}{2}\).

C.

\(y=\frac{1}{2}\).

D.

\(y=-\frac{1}{2}\).

Giải thích:

TXĐ: \(D=\mathbb{R} \backslash\left\{-\frac{1}{2}\right\}\).

Ta có \(\lim _{x \rightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^{+}} y=\lim _{x \rightarrow\left(-\frac{1}{2}\right)^{+}} \frac{1-x}{2 x+1}=+\infty\).

\(\lim _{x \rightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^{-}} y=\lim _{x \rightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^{-}} \frac{1-x}{2 x+1}=-\infty .\)

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng \(x=-\frac{1}{2}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Hữu Thận - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6750