a) Cho hình bình hành \(A B C D\) và một điềm \(M\) tùy ý. Chứng minh rằng: \(\overrightarrow{M B}-\overrightarrow{M A}=\overrightarrow{D M}+\overrightarrow{M C}\).

Giải thích:

a) \(\overrightarrow{M B}-\overrightarrow{M A}=\overrightarrow{A B}=\overrightarrow{D C}=\overrightarrow{D M}+\overrightarrow{M C}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thạch Thành 1 - Đề thi giữa kì 2 (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 6637