Điền ký hiệu \(\in\); \(\notin\); hoặc \(\subset\) vào ô vuông để có phát biểu đúng:

\(-2019 \square \mathbf{N} ; \quad \mathbf{Z} \square \mathbf{Q} ; \quad-6 \square \mathbf{Q} ; \quad \sqrt{4} \square \mathbf{N}\)

Giải thích:

\(-2019 \notin \mathbf{N} ; \quad \mathbf{Z} \subset \mathbf{Q} ; \quad-6 \in \mathbf{Q} ; \quad \sqrt{4} \in \mathbf{N}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6770