Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau

My brother can sing Korean pop songs ______. (BEAUTY)

Giải thích:

beautifully

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh vào lớp 10 (CT) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 7022