Đồ thị cúa hàm số nào có dạng như đường cong ở hình dưới?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/a537e93a06dd4a91d4e8c05cfd942778.PNG

A.

\(y=x^{4}-2 x^{2}-1\).

B.

\(y=-x^{4}+2 x^{2}-1\)

C.

\(y=x^{4}+x^{2}-1\).

D.

\(y=x^{3}-3 x^{2}-1\)

Giải thích:

Câu A: Đúng dạng đồ thị \((a\gt 0, a b\lt 0)\)

Câu B: Không đúng dạng dồ thị \((a\lt 0)\)

Câu C: Không đúng dạng đồ thị \((a>0, a b>0)\)

Câu D: Không đúng dạng đồ thị (Hàm số bậc ba)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS&THPT Tân Lâm - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6916