Một ống dây dài \(l=30 \mathrm{~cm}\) gồm \(N=1000\) vòng dây, đường kính mỗi vòng dây \(d=8 \mathrm{~cm}\) có dòng điện với cường độ \(i=2 A\) đi qua.

a) Tính độ tự cảm của ống dây.

Giải thích:

\(\begin{aligned} \mathrm{L}=4 \pi \cdot 10^{-7} & \frac{N^{2}}{l} \mathrm{~S}=4 \pi \cdot 10^{-7} \frac{N^{2}}{l}\left(\frac{d}{2}\right)^{2} \pi \\ & =4 \pi \cdot 10^{-7} \frac{1000^{2}}{0,3}\left(\frac{0,08}{2}\right)^{2} \pi=0.021 \mathrm{H}\end{aligned}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Ngọc Hiển - Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - Cà Mau - MĐ 6833