Số phức liên hợp của số phức \(z=6-8 i\)

A.

\(6+8 i\).

B.

\(-6-8 i\).

C.

\(8-6 i\).

D.

\(-6+8 i\).

Giải thích:

Ta có số phức \(z=a+b i\) sẽ có số phức liên hợp là \(\bar{z}=a-b i\).

Do đó số phức liên hợp của \(z=6-8 i\)\(\bar{z}=6+8 i\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Bạc Liêu - MĐ 6949