Cho hàm số \(f(x)\) có bảng biĉ́n thiên như sau:

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

https://docdn.giainhanh.io/media/test/54ec7a2df28efcd2f5dfb6b1965d395f.PNG

A.

\(x=0\).

B.

\(x=-1\).

C.

\(x=1\).

D.

\(x=4\).

Giải thích:

Dựa vào bảng biến thiên, \(f^{\prime}(-1)=0\)\(f^{\prime}(x)\) đổi dấu từ âm sang dương khi qua \(x=-1\).

Vâyy hàm số đạt cực tiểu tại \(x=-1\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Hữu Thận - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6750