Mark the letter \(A, B, C\) or \(D\) on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Because of their microscopic size, particles can easily penetrate deep into the respiratory system, causing serious health problems.

A.

strange

B.

tiny

C.

giant

D.

queer

Giải thích:

Đáp án C

microscopic (adj): thuộc về kính hiển vi \(\rightarrow\) kích thước vô cùng nhỏ

A. strange (adj): lạ

B. tiny (adj): rất nhỏ

C. giant (adj): khổng lồ

D. queer (adj): lạ lùng, kì quặc\(\rightarrow\) microscopic \(\gt \lt\) giant

Tạm dịch: Do kích thước siêu nhỏ của chúng, các hạt có thể dễ dàng xâm nhập sâu vào hệ hô hấp, gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Trần Phú - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Tp. Hải Phòng - MĐ 5511