Với a là số thực dương tùy ý, \(\log _{125} a\) bằng

A.

\(\frac{1}{3} \log _{5} a\)

B.

\(3 \log _{5} a\)

C.

\(3+\log _{5} a\)

D.

\(\frac{1}{3}+\log _{5} a\)

Giải thích:

\(\log _{125} a=\log _{5^{\prime}} a=\frac{1}{3} \log _{5} a\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS&THPT Đakrông - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6873