Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 10. Tại vùng sinh sản của một cá thể đực, có 3 nhóm tế bào đang ở giảm phân. Các tế bào nhóm I đang ở kì giữa giảm phân I, các tế bào nhóm II đang ở kì sau giảm phân I và các tế bào nhóm III đang ở giai đoạn cuối của kì sau giảm phân II. Số tế bào của nhóm I nhiều gấp 2 lần số tế bào của nhóm II. Trong các tế bào, tổng số NST đơn bằng 4/3 tổng số NST kép. Số tâm động trong tất cả các tế bào của 3 nhóm là 700. Biết rằng giảm phân không xảy ra đột biến và trao đổi chéo.

b) Số loại tinh trùng tối đa có thể được tạo ra từ các tế bào của nhóm III là bao nhiêu?

Giải thích:

- Mỗi tế bào của nhóm III sau khi kết thúc giảm phân tạo ra 1 loại giao tử.

- Tuy nhiên số loại giao tử không vượt quá \(2^{\mathrm{n}}=2^{5}\).

- Do vậy, số loại giao tử tối đa được tạo ra từ 40 tế bào của nhóm III là \(2^{5}=32\) loai.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Triệu Sơn 4 - Đề thi HSG (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6618