Gọi \(S\) là tập hợp những giá trị của tham số \(m\) để giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x)=\left|x^{3}-12 x+m\right|\) trên đoạn \([1 ; 3]\) bằng 12 . Tổng tất cả các phần tử của tập \(S\) bằng

A.

\(25\)

B.

\(4\)

C.

\(15\)

D.

\(21\)

Giải thích:

Xét hàm số \(g(x)=x^{3}-12 x+m(1 \leq x \leq 3) \quad g^{\prime}(x)=3 x^{2}-12=0 \Leftrightarrow x=2, x=-2\).

\(g(1)=m-11, g(2)=m-16, g(3)=m-9\).

Suy ra \(\max\limits _{[1 ; 3]} f(x)=\{|m-16| ;|m-9|\}\).

Giả sử \(|m-16|=12 \Leftrightarrow m=28, m=4\) thử lại ta thấy \(m=4\) nhận.

Giả sử \(|m-9|=12 \Leftrightarrow m=21, m=-3\) thử lại ta thấy \(m=21\) nhận.

Vậy \(m=4\)\(m=21\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Sơn La - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Sơn La - MĐ 6335