Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau

Women nowadays have more ______ to participate in social activities. (FREE)

Giải thích:

freedom

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh vào lớp 10 (CT) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 7022