Lập phương trình hóa học của các phản ứng có sơ đồ sau:

a) \(\mathrm{Cu}+\mathrm{O}_{2} \xrightarrow{\mathrm{t}^{0}} \mathrm{CuO}\)

Giải thích:

\(2 \mathrm{Cu}+\mathrm{O}_{2} \xrightarrow{t^{\circ}} 2 \mathrm{CuO}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 6081