Cho \(a\gt 0, a \neq 1\), giá trị của \(\log _{a^{3}} a\) bằng

A.

\(\frac{1}{3}\).

B.

\(-\frac{1}{3}\).

C.

-3.

D.

3.

Giải thích:

Ta có: \(\log _{a^{3}} a=\frac{1}{3} \log _{a} a=\frac{1}{3}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nghi Xuân - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - H. Nghi Xuân - Hà Tĩnh - MĐ 6487