Khối lăng trụ có diện tích đáy \(B=a^{2} \sqrt{6}\) và chiểu cao \(h=a \sqrt{3}\), thể tích của khối lăng trụ đó bằng

A.

\(\sqrt{2} a^{3}\).

B.

\(3 a^{3}\).

C.

\(\sqrt{3} a^{3}\).

D.

\(3 \sqrt{2} a^{3}\).

Giải thích:

Thể tích khối lăng trụ: \(V=B \cdot h=a^{2} \sqrt{6} \cdot a \sqrt{3}=3 \sqrt{2} a^{3}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thanh Chương 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Nghệ An - MĐ 6201