Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 10. Tại vùng sinh sản của một cá thể đực, có 3 nhóm tế bào đang ở giảm phân. Các tế bào nhóm I đang ở kì giữa giảm phân I, các tế bào nhóm II đang ở kì sau giảm phân I và các tế bào nhóm III đang ở giai đoạn cuối của kì sau giảm phân II. Số tế bào của nhóm I nhiều gấp 2 lần số tế bào của nhóm II. Trong các tế bào, tổng số NST đơn bằng 4/3 tổng số NST kép. Số tâm động trong tất cả các tế bào của 3 nhóm là 700. Biết rằng giảm phân không xảy ra đột biến và trao đổi chéo.

a) Xác định số lượng tế bào của mỗi nhóm.

Giải thích:

a)

Gọi \(\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}\) lần lượt là số tế bào của các nhóm \(\mathrm{I}, \mathrm{II}, \mathrm{III}\)

Theo bài ra ta có: \(a=2 b \Leftrightarrow a-2 b=0\) (1)

Tổng số tâm động trong các tế bào của 3 nhóm là:

\(10 a+10 b+10 c=700 \Leftrightarrow a+b+c=70 \text { (2) }\)

Tổng số NST đơn bằng \(4 / 3\) tổng số NST kép nên:

\(10 \mathrm{c}=4 / 3(10 \mathrm{a}+10 \mathrm{~b}) \Leftrightarrow \mathrm{c}=4 / 3(\mathrm{a}+\mathrm{b}) \Leftrightarrow 4 \mathrm{a}+4 \mathrm{~b}-3 \mathrm{c}=0\)

Giải hệ (1), (2), (3) ta được : \(\mathrm{a}=20 ; \mathrm{b}=10 ; \mathrm{c}=40\)

Vậy số tế bào của các nhóm I, II, III lần lượt là \(20,10,40\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Triệu Sơn 4 - Đề thi HSG (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6618