Cho khối lăng trụ có diện tích đáy \(S=6 \mathrm{~cm}^{2}\), chiều cao bằng \(3 \mathrm{~cm}\). Tính thể tích khối lăng trụ.

A.

\(V=108 \mathrm{~cm}^{3}\)

B.

\(V=54 \mathrm{~cm}^{3}\)

C.

\(V=6 \mathrm{~cm}^{3}\)

D.

\(V=18 \mathrm{~cm}^{3}\)

Giải thích:

Thể tích khối lăng trụ \(V=B \cdot h=6.3=18\left(\mathrm{~cm}^{3}\right)\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611