Trong không gian \(O x y z\), cho \(A(1 ; 0 ; 1), B(-2 ;-1 ; 2), C(0 ; 1 ; 0)\). Tìm tọa độ trọng tâm \(G\) của tam giác \(A B C\).

A.

\(G\left(-\frac{1}{3} ;-\frac{1}{3} ; 1\right)\)

B.

\(G\left(0 ; \frac{1}{3} ; 1\right)\)

C.

\(G\left(-\frac{1}{3} ; 0 ; 1\right)\)

D.

\(G\left(\frac{1}{3} ;-\frac{1}{3} ;-1\right)\)

Giải thích:

Tọa độ trọng tâm \(G\left(\frac{1-2}{3} ; \frac{-1+1}{3} ; \frac{1+2}{3}\right)\) hay \(G\left(-\frac{1}{3} ; 0 ; 1\right)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Triệu Sơn 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 3 (TK) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6964