Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?

A.

Số công thức cấu tạo phù hợp của \(\mathbf{X}\) là 2.

B.

\(1 \mathrm{~mol} \mathbf{X}\) phản ứng được với tối đa \(2 \mathrm{~mol} \mathrm{Br}_{2}\).

C.

Phân tử \(\mathbf{X}\) có 5 liên kết \(\pi\).

D.

Công thức phân tử của \(\mathbf{X}\)\(\mathrm{C}_{52} \mathrm{H}_{102} \mathrm{O}_{6}\).

Giải thích:

\(\mathbf{X}\) có công thức là \(\left(\mathrm{C}_{15} \mathrm{H}_{31} \mathrm{COO}\right)\left(\mathrm{C}_{17} \mathrm{H}_{33} \mathrm{COO}\right)_{2} \mathrm{C}_{3} \mathrm{H}_{5}\) hay \(\mathrm{C}_{55} \mathrm{H}_{102} \mathrm{O}_{6}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Nam Định - MĐ 7076