Phần thực của số phức \(z=(1+2 i)+\frac{i}{1+i}\) bằng

A.

\(\frac{1}{2}\).

B.

\(\frac{3}{2}\).

C.

\(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\).

D.

\(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\).

Giải thích:

Ta có \(z=(1+2 i)+\frac{i(1-i)}{(1+i)(1-i)}=1+2 i+\frac{i+1}{2}=\frac{3}{2}+\frac{5}{2} i\).

Phần thực của số phức là \(\frac{3}{2}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Đại học Vinh - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Nghệ An - MĐ 5925