b) Cho các tập hợp \(A=\{1 ; 2 ; 3\}, B=\{2 ; 3 ; 4 ; 5\}\). Xác định các tập hợp sau: \(A \cap B, A \cup B\).

Giải thích:

b) \(A \cap B=\{2 ; 3\}, A \cup B=\{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5\}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thạch Thành 1 - Đề thi giữa kì 2 (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 6637