Trên tia \(\mathrm{Ox}\) lấy 2 điểm \(\mathrm{A}\)\(\mathrm{B}\) sao cho \(\mathrm{OA}=2 \mathrm{~cm} ; \mathrm{OB}=5 \mathrm{~cm}\).

b) Trên tia đối của tia \(\mathrm{Ox}\) lấy điểm \(\mathrm{C}\) sao cho \(\mathrm{OC}=2 \mathrm{~cm}\). Hỏi điểm \(\mathrm{O}\) có phải là trung điểm của \(\mathrm{AC}\) không? Vì sao?

Giải thích:

b) Vì \(\mathrm{A}\)\(\mathrm{C}\) thuộc 2 tia đối gốc \(\mathrm{O}\) nên \(\mathrm{O}\) nằm giữa \(\mathrm{A}\) vàC

\(\mathrm{OA}=\mathrm{OC}=2 \mathrm{~cm}\)

Do đó \(\mathrm{O}\) là trung điểm \(\mathrm{AC}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 7 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6136