Trong không gian \(O x y z\), khoảng cách từ điểm \(M(0 ; 0 ; 5)\) đến mặt phẳng \((P): x+2 y+2 z-3=0\) bằng

A.

4.

B.

\(\frac{8}{3}\).

C.

\(\frac{4}{3}\).

D.

\(\frac{7}{3}\).

Giải thích:

\(d(M,(P))=\frac{|0+2.0+2.5-3|}{\sqrt{1^{2}+2^{2}+2^{2}}}=\frac{7}{3} .\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Bạc Liêu - MĐ 6949