Hàm số \(y=x^{3}+3 x^{2}-4\) nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A.

\(\mathbb{R}\)

B.

\((-\infty ;-2)\)

C.

\((0 ;+\infty)\)

D.

\((-2 ; 0)\)

Giải thích:

Tập xác định của hàm số \(D=\mathbb{R}\)

Có: \(y^{\prime}=3 x^{2}+6 x ; y^{\prime}=0 \Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=0 \\ x=-2\end{array}\right.\)

Dấu của \(y^{\prime}: y^{\prime}\gt 0 \forall x \in(-\infty ;-2) \cup(0 ;+\infty) ; y^{\prime}\lt 0 \forall x \in(-2 ; 0)\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (TK) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 7074