Cho cấp số nhân \(\left(u_{n}\right)\)\(u_{1}=2, u_{2}=\frac{1}{2}\). Công bội của cấp số nhân bằng

A.

\(-\frac{3}{2}\)

B.

\(1\)

C.

\(2\)

D.

\(\frac{1}{4}\)

Giải thích:

Ta có \(u_{2}=u_{1} q \Leftrightarrow \frac{1}{2}=2 q \Leftrightarrow q=\frac{1}{4}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Đội Cấn - Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Vĩnh Phúc - MĐ 5801