Thực hiện phép tính:

c) \(\sqrt{\frac{16}{25}}+\left(\frac{2}{5}\right)^{2}:|-4|-\frac{1}{5}\left(-\frac{19}{20}\right)^{0}\)

Giải thích:

c)\(\sqrt{\frac{16}{25}}+\left(\frac{2}{5}\right)^{2}:|-4|-\frac{1}{5}\left(-\frac{19}{20}\right)^{0}=\frac{4}{5}+\frac{4}{25}: 4-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}+\frac{1}{25}-\frac{1}{5}=\frac{20}{25}+\frac{1}{25}-\frac{5}{25}=\frac{16}{25}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 9 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6069