Trong không gian \(O x y z\), một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng \((P): x-3 y+z+2=0\)

A.

\(\vec{n}=(1 ;-3 ; 1)\).

B.

\(\vec{n}=(1 ; 3 ; 1)\).

C.

\(\vec{n}=(1 ;-3 ; 2)\).

D.

\(\vec{n}=(-3 ; 1 ; 2)\).

Giải thích:

Phương trình tổng quát mặt phẳng \(\mathrm{P}: A x+B y+C x+d=0\), với VTPT \(\overrightarrow{n_{P}}=(A ; B ; C)\)

Véctơ pháp tuyến của mặt phẳng \(\mathrm{P}: \overrightarrow{n_{P}}=(1 ;-3 ; 1)\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Tp. Cần Thơ - MĐ 5518