Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới :

Rào rào tiếng những bầy ong
Chuyên cần là tiếng cái tằm nhả tơ
Mẹ còn đang bận đưa ru
Cái hoa bận đỏ, cái hồ bận xanh
Hạt cây đang bận nảy mầm
Con quay quay có một mình ngoài kia
Ngủ đi con hãy ngủ đi
À ơi... cái ngủ đang về cùng con

(Trích “Lời ru trên mặt đất”, Xuân Quỳnh, NXB tác phẩm mới, 1978 )

a) Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Giải thích:

- Thể thơ : lục bát

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 21-22 - Hà Tĩnh - MĐ 5131