a) Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau:\(P\) : "Có một học sinh của lớp không thích học môn Toán"

Giải thích:

a) \(\bar{P}\) :"Tất cả học sinh của lớp đều thích học môn Toán"

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thạch Thành 1 - Đề thi giữa kì 2 (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 6637