Giải các phương trình sau

a) \(3 \tan x=\sqrt{3}\).

Giải thích:

\(3 \tan x=\sqrt{3} \Leftrightarrow \tan x=\tan \frac{\pi}{6}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{6}+k \pi, k \in \mathbb{Z}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi giữa học kỳ 1 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 5929