Trên tia \(\mathrm{Oy}\), lấy điềm \(\mathrm{M}\)\(\mathrm{H}\) sao cho \(\mathrm{OM}=5 \mathrm{~cm}, \mathrm{OH}=10 \mathrm{~cm}\)

b) Điểm \(\mathrm{M}\) có là trung điểm của đoạn thẳng \(\mathrm{OH}\) không? Vì sao?

Giải thích:

b) Điểm \(\mathrm{M}\) là trung điểm \(\mathrm{OH}\) vì:

- \(\mathrm{M}\) nằm giữa \(\mathrm{O}\)\(\mathrm{H}\)

\(-\quad \mathrm{MO}=\mathrm{MH}(=5 \mathrm{~cm})\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6324