Cho parabol \((P): y=\frac{1}{4} x^{2}\) và đường thẳng \((d): y=-\frac{1}{2} x+2\).

a) Vẽ \((P)\)\((d)\) trên cùng hệ trục tọa độ.

Giải thích:

image.png
image.png
image.png

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 20-21 - TP Hồ Chí Minh - MĐ 5720